empty
 
 

แปลงสกุลเงิน

#Ripple
1.1388 USD
21 Oct 2021 10:45
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$0.0001
(0.0088%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$1.1389
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$1.0743
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$1.162
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$1.1219
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$1.1634
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$1.0879
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.