empty
 
 

EURAUD (ยูโร vs ดอลลาร์ออสเตรเลีย). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

Euro vs Australian Dollar
1.5725
17 Jun 2021 04:42
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
0.0001
(0.0064%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
1.5766
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
1.5778
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
1.5778
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
1.5698
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
1.5778
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
1.5698
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.