empty
 
 

交易差价合约时应不要忘记股息调整。

如果在除息日仍然持有多头头寸,股息调整的金额将会加入账户盈余。

如果在除息日仍然持有空头头寸,股息调整的金额将会从账户盈余中扣除。

下面的表格包含了NYSE集团所有交易工具的下一次付息日期。

示例:

如果在除息日每股股票#B有股息A,账户中有2手多头头寸,股息总额由下式计算:2手 x 100股 x A。

如果持有数个股票#B的头寸,使用所有头寸的和进行计算。当所有交易的盈余均为负,股息也为负值。

股息调整计算示例:

微软公司(MSFT)的董事会宣布在6月10日以0.130美元的价格赎回季度股息:

* 除息日 - 18.08.2009;
* 登记日 - 20.08.2009;
* 发放日 - 10.09.2009。

1手交易的股息总额为 100 x 0.130 = 13 美元。
在四月18日持有1手(100股)空头头寸,13美元股息无效。持有1手多头头寸 - 13美元将被加入。收费发生在注册日。

股息计算器


代码 交易量(手) 数量 股息 下一除息日
代码
交易量(手)
数量
股息
下一除息日

计算

单号 宣布日期 登记日期 发放日期 除息日期 数量 时期
#AAPL 28.04.2021 10.05.2021 13.05.2021 07.05.2021 0.22 季度
#AIG 06.05.2021 15.06.2021 29.06.2021 14.06.2021 0.32 季度
#AXP 06.05.2021 02.07.2021 10.08.2021 01.07.2021 0.43 季度
#BA 16.12.2019 14.02.2020 06.03.2020 13.02.2020 2.005 季度
#BAC 22.04.2021 04.06.2021 25.06.2021 03.06.2021 0.18 季度
#BK 16.04.2021 28.04.2021 11.05.2021 27.04.2021 0.31 季度
#BHP 10.08.2020 03.03.2021 23.03.2021 02.03.2021 2.02 6个月
#C 01.04.2021 03.05.2021 28.05.2021 30.04.2021 0.51 季度
#CAT 09.06.2021 20.07.2021 20.08.2021 19.07.2021 1.11 季度
#CHL 14.08.2019 27.08.2020 09.10.2020 26.08.2020 0.9871 季度
#CMCSA 25.05.2021 07.07.2021 28.07.2021 06.07.2021 0.25 季度
#CSCO 26.05.2021 06.07.2021 28.07.2021 02.07.2021 0.37 季度
#CVX 28.04.2021 19.05.2021 10.06.2021 18.05.2021 1.34 季度
#DIS 04.12.2019 16.12.2019 16.01.2020 13.12.2019 0.88 6个月
#EBAY 27.04.2021 01.06.2021 18.06.2021 28.05.2021 0.18 季度
#F 08.01.2020 30.01.2020 02.03.2020 29.01.2020 0.15 季度
#FCX 24.03.2021 15.04.2021 03.05.2021 14.04.2021 0.075 季度
#FDX 14.06.2021 28.06.2021 12.07.2021 25.06.2021 0.75 季度
#GE 12.02.2021 08.03.2021 26.04.2021 05.03.2021 0.01 季度
#GILD 27.04.2021 15.06.2021 29.06.2021 14.06.2021 0.71 季度
#GS 13.04.2021 01.06.2021 29.06.2021 28.05.2021 1.25 季度
#HAL 20.05.2021 02.06.2021 23.06.2021 01.06.2021 0.0450 季度
#HD 23.02.2021 11.03.2021 25.03.2021 10.03.2021 1.65 季度
#HON 26.04.2021 14.05.2021 04.06.2021 13.05.2021 0.93 季度
#HPQ 13.01.2021 10.03.2021 07.04.2021 09.03.2021 0.194 季度
#IBM 27.04.2021 10.05.2021 10.06.2021 07.05.2021 1.64 季度
#INTC 10.03.2021 07.05.2021 01.06.2021 06.05.2021 0.3475 季度
#IP 11.05.2021 27.05.2021 15.06.2021 06.05.2021 0.512 季度
#JNJ 20.04.2021 25.05.2021 08.06.2021 24.05.2021 1.06 季度
#JPM 16.03.2021 06.04.2021 30.04.2021 05.04.2021 0.9 季度
#KO 21.04.2021 15.06.2021 01.07.2021 14.06.2021 0.42 季度
#KHC 29.04.2021 28.05.2021 25.06.2021 25.05.2021 0.4 季度
#MA 08.02.2021 09.04.2021 07.05.2021 08.04.2021 0.44 季度
#MCD 21.01.2021 01.03.2021 15.03.2021 26.02.2021 1.29 季度
#MDLZ 04.02.2021 31.03.2021 14.04.2021 30.03.2021 0.3150 季度
#MGM 28.04.2021 10.06.2021 15.06.2021 09.06.2021 0.002 季度
#MMM 11.05.2021 21.05.2021 12.06.2021 20.05.2021 1.48 季度
#MO 26.02.2021 25.03.2021 30.04.2021 24.03.2021 0.86 季度
#MRK 26.01.2021 15.03.2021 07.04.2021 12.03.2021 0.65 季度
#MRVL 04.03.2021 09.04.2021 28.04.2021 08.04.2021 0.06 季度
#MS 16.04.2021 30.04.2021 14.05.2021 29.04.2021 0.35 季度
#MSFT 16.03.2021 20.05.2021 10.06.2021 19.05.2021 0.56 季度
#NKE 06.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 28.05.2021 0.275 季度
#ORAN 13.11.2020 04.11.2020 24.12.2020 03.12.2020 0.356 季度
#ORCL 10.03.2021 08.04.2021 22.04.2021 07.04.2021 0.32 季度
#PBR 02.04.2021 16.04.2021 06.05.2021 15.04.2021 0.278 未指定
#PEP 05.04.2021 04.06.2021 30.06.2021 03.06.2021 1.075 季度
#PFE 22.04.2021 07.05.2021 04.06.2021 06.05.2021 0.39 季度
#PG 13.04.2021 23.04.2021 17.05.2021 22.04.2021 0.87 季度
#QCOM 01.04.2021 03.06.2021 24.06.2021 02.06.2021 0.68 季度
#QQQ 19.01.2021 23.03.2021 30.04.2021 22.03.2021 0.3947 季度
#SBUX 16.03.2021 13.05.2021 28.05.2021 12.05.2021 0.45 季度
#SPY 22.01.2020 22.03.2021 30.04.2021 19.03.2021 1.278 季度
#T 26.03.2021 09.04.2021 03.05.2021 08.04.2021 0.52 季度
#TRI 03.11.2020 19.11.2020 15.12.2020 18.11.2020 0.38 季度
#TRV 20.04.2021 10.06.2021 30.06.2021 09.06.2021 0.88 季度
#UBS 26.01.2021 14.04.2021 15.04.2021 13.04.2021 0.12
#UL 23.04.2021 21.05.2021 10.06.2021 25.05.2021 0.511 季度
#UPS 10.02.2021 22.02.2021 10.03.2021 19.02.2021 1.02 季度
#V 23.04.2021 14.05.2021 01.06.2021 13.05.2021 0.32 季度
#VZ 03.03.2021 09.04.2021 03.05.2021 08.04.2021 0.627 季度
#WDC 13.02.2020 03.04.2020 17.04.2020 02.04.2020 0.50 季度
#WFC 27.04.2021 07.05.2021 01.06.2021 06.05.2021 0.10 季度
#WMT 18.02.2021 13.08.2021 07.09.2021 12.08.2021 0.55 季度
#XOM 28.04.2021 13.05.2021 10.06.2021 12.05.2021 0.87 季度
单号
#AAPL
宣布日期 登记日期
28.04.2021 10.05.2021
发放日期 除息日期
13.05.2021 07.05.2021
数量 时期
0.22 季度
#AIG
宣布日期 登记日期
06.05.2021 15.06.2021
发放日期 除息日期
29.06.2021 14.06.2021
数量 时期
0.32 季度
#AXP
宣布日期 登记日期
06.05.2021 02.07.2021
发放日期 除息日期
10.08.2021 01.07.2021
数量 时期
0.43 季度
#BA
宣布日期 登记日期
16.12.2019 14.02.2020
发放日期 除息日期
06.03.2020 13.02.2020
数量 时期
2.005 季度
#BAC
宣布日期 登记日期
22.04.2021 04.06.2021
发放日期 除息日期
25.06.2021 03.06.2021
数量 时期
0.18 季度
#BK
宣布日期 登记日期
16.04.2021 28.04.2021
发放日期 除息日期
11.05.2021 27.04.2021
数量 时期
0.31 季度
#BHP
宣布日期 登记日期
10.08.2020 03.03.2021
发放日期 除息日期
23.03.2021 02.03.2021
数量 时期
2.02 6个月
#C
宣布日期 登记日期
01.04.2021 03.05.2021
发放日期 除息日期
28.05.2021 30.04.2021
数量 时期
0.51 季度
#CAT
宣布日期 登记日期
09.06.2021 20.07.2021
发放日期 除息日期
20.08.2021 19.07.2021
数量 时期
1.11 季度
#CHL
宣布日期 登记日期
14.08.2019 27.08.2020
发放日期 除息日期
09.10.2020 26.08.2020
数量 时期
0.9871 季度
#CMCSA
宣布日期 登记日期
25.05.2021 07.07.2021
发放日期 除息日期
28.07.2021 06.07.2021
数量 时期
0.25 季度
#CSCO
宣布日期 登记日期
26.05.2021 06.07.2021
发放日期 除息日期
28.07.2021 02.07.2021
数量 时期
0.37 季度
#CVX
宣布日期 登记日期
28.04.2021 19.05.2021
发放日期 除息日期
10.06.2021 18.05.2021
数量 时期
1.34 季度
#DIS
宣布日期 登记日期
04.12.2019 16.12.2019
发放日期 除息日期
16.01.2020 13.12.2019
数量 时期
0.88 6个月
#EBAY
宣布日期 登记日期
27.04.2021 01.06.2021
发放日期 除息日期
18.06.2021 28.05.2021
数量 时期
0.18 季度
#F
宣布日期 登记日期
08.01.2020 30.01.2020
发放日期 除息日期
02.03.2020 29.01.2020
数量 时期
0.15 季度
#FCX
宣布日期 登记日期
24.03.2021 15.04.2021
发放日期 除息日期
03.05.2021 14.04.2021
数量 时期
0.075 季度
#FDX
宣布日期 登记日期
14.06.2021 28.06.2021
发放日期 除息日期
12.07.2021 25.06.2021
数量 时期
0.75 季度
#GE
宣布日期 登记日期
12.02.2021 08.03.2021
发放日期 除息日期
26.04.2021 05.03.2021
数量 时期
0.01 季度
#GILD
宣布日期 登记日期
27.04.2021 15.06.2021
发放日期 除息日期
29.06.2021 14.06.2021
数量 时期
0.71 季度
#GS
宣布日期 登记日期
13.04.2021 01.06.2021
发放日期 除息日期
29.06.2021 28.05.2021
数量 时期
1.25 季度
#HAL
宣布日期 登记日期
20.05.2021 02.06.2021
发放日期 除息日期
23.06.2021 01.06.2021
数量 时期
0.0450 季度
#HD
宣布日期 登记日期
23.02.2021 11.03.2021
发放日期 除息日期
25.03.2021 10.03.2021
数量 时期
1.65 季度
#HON
宣布日期 登记日期
26.04.2021 14.05.2021
发放日期 除息日期
04.06.2021 13.05.2021
数量 时期
0.93 季度
#HPQ
宣布日期 登记日期
13.01.2021 10.03.2021
发放日期 除息日期
07.04.2021 09.03.2021
数量 时期
0.194 季度
#IBM
宣布日期 登记日期
27.04.2021 10.05.2021
发放日期 除息日期
10.06.2021 07.05.2021
数量 时期
1.64 季度
#INTC
宣布日期 登记日期
10.03.2021 07.05.2021
发放日期 除息日期
01.06.2021 06.05.2021
数量 时期
0.3475 季度
#IP
宣布日期 登记日期
11.05.2021 27.05.2021
发放日期 除息日期
15.06.2021 06.05.2021
数量 时期
0.512 季度
#JNJ
宣布日期 登记日期
20.04.2021 25.05.2021
发放日期 除息日期
08.06.2021 24.05.2021
数量 时期
1.06 季度
#JPM
宣布日期 登记日期
16.03.2021 06.04.2021
发放日期 除息日期
30.04.2021 05.04.2021
数量 时期
0.9 季度
#KO
宣布日期 登记日期
21.04.2021 15.06.2021
发放日期 除息日期
01.07.2021 14.06.2021
数量 时期
0.42 季度
#KHC
宣布日期 登记日期
29.04.2021 28.05.2021
发放日期 除息日期
25.06.2021 25.05.2021
数量 时期
0.4 季度
#MA
宣布日期 登记日期
08.02.2021 09.04.2021
发放日期 除息日期
07.05.2021 08.04.2021
数量 时期
0.44 季度
#MCD
宣布日期 登记日期
21.01.2021 01.03.2021
发放日期 除息日期
15.03.2021 26.02.2021
数量 时期
1.29 季度
#MDLZ
宣布日期 登记日期
04.02.2021 31.03.2021
发放日期 除息日期
14.04.2021 30.03.2021
数量 时期
0.3150 季度
#MGM
宣布日期 登记日期
28.04.2021 10.06.2021
发放日期 除息日期
15.06.2021 09.06.2021
数量 时期
0.002 季度
#MMM
宣布日期 登记日期
11.05.2021 21.05.2021
发放日期 除息日期
12.06.2021 20.05.2021
数量 时期
1.48 季度
#MO
宣布日期 登记日期
26.02.2021 25.03.2021
发放日期 除息日期
30.04.2021 24.03.2021
数量 时期
0.86 季度
#MRK
宣布日期 登记日期
26.01.2021 15.03.2021
发放日期 除息日期
07.04.2021 12.03.2021
数量 时期
0.65 季度
#MRVL
宣布日期 登记日期
04.03.2021 09.04.2021
发放日期 除息日期
28.04.2021 08.04.2021
数量 时期
0.06 季度
#MS
宣布日期 登记日期
16.04.2021 30.04.2021
发放日期 除息日期
14.05.2021 29.04.2021
数量 时期
0.35 季度
#MSFT
宣布日期 登记日期
16.03.2021 20.05.2021
发放日期 除息日期
10.06.2021 19.05.2021
数量 时期
0.56 季度
#NKE
宣布日期 登记日期
06.05.2021 01.06.2021
发放日期 除息日期
01.07.2021 28.05.2021
数量 时期
0.275 季度
#ORAN
宣布日期 登记日期
13.11.2020 04.11.2020
发放日期 除息日期
24.12.2020 03.12.2020
数量 时期
0.356 季度
#ORCL
宣布日期 登记日期
10.03.2021 08.04.2021
发放日期 除息日期
22.04.2021 07.04.2021
数量 时期
0.32 季度
#PBR
宣布日期 登记日期
02.04.2021 16.04.2021
发放日期 除息日期
06.05.2021 15.04.2021
数量 时期
0.278 未指定
#PEP
宣布日期 登记日期
05.04.2021 04.06.2021
发放日期 除息日期
30.06.2021 03.06.2021
数量 时期
1.075 季度
#PFE
宣布日期 登记日期
22.04.2021 07.05.2021
发放日期 除息日期
04.06.2021 06.05.2021
数量 时期
0.39 季度
#PG
宣布日期 登记日期
13.04.2021 23.04.2021
发放日期 除息日期
17.05.2021 22.04.2021
数量 时期
0.87 季度
#QCOM
宣布日期 登记日期
01.04.2021 03.06.2021
发放日期 除息日期
24.06.2021 02.06.2021
数量 时期
0.68 季度
#QQQ
宣布日期 登记日期
19.01.2021 23.03.2021
发放日期 除息日期
30.04.2021 22.03.2021
数量 时期
0.3947 季度
#SBUX
宣布日期 登记日期
16.03.2021 13.05.2021
发放日期 除息日期
28.05.2021 12.05.2021
数量 时期
0.45 季度
#SPY
宣布日期 登记日期
22.01.2020 22.03.2021
发放日期 除息日期
30.04.2021 19.03.2021
数量 时期
1.278 季度
#T
宣布日期 登记日期
26.03.2021 09.04.2021
发放日期 除息日期
03.05.2021 08.04.2021
数量 时期
0.52 季度
#TRI
宣布日期 登记日期
03.11.2020 19.11.2020
发放日期 除息日期
15.12.2020 18.11.2020
数量 时期
0.38 季度
#TRV
宣布日期 登记日期
20.04.2021 10.06.2021
发放日期 除息日期
30.06.2021 09.06.2021
数量 时期
0.88 季度
#UBS
宣布日期 登记日期
26.01.2021 14.04.2021
发放日期 除息日期
15.04.2021 13.04.2021
数量 时期
0.12
#UL
宣布日期 登记日期
23.04.2021 21.05.2021
发放日期 除息日期
10.06.2021 25.05.2021
数量 时期
0.511 季度
#UPS
宣布日期 登记日期
10.02.2021 22.02.2021
发放日期 除息日期
10.03.2021 19.02.2021
数量 时期
1.02 季度
#V
宣布日期 登记日期
23.04.2021 14.05.2021
发放日期 除息日期
01.06.2021 13.05.2021
数量 时期
0.32 季度
#VZ
宣布日期 登记日期
03.03.2021 09.04.2021
发放日期 除息日期
03.05.2021 08.04.2021
数量 时期
0.627 季度
#WDC
宣布日期 登记日期
13.02.2020 03.04.2020
发放日期 除息日期
17.04.2020 02.04.2020
数量 时期
0.50 季度
#WFC
宣布日期 登记日期
27.04.2021 07.05.2021
发放日期 除息日期
01.06.2021 06.05.2021
数量 时期
0.10 季度
#WMT
宣布日期 登记日期
18.02.2021 13.08.2021
发放日期 除息日期
07.09.2021 12.08.2021
数量 时期
0.55 季度
#XOM
宣布日期 登记日期
28.04.2021 13.05.2021
发放日期 除息日期
10.06.2021 12.05.2021
数量 时期
0.87 季度

现在无法通话?
提出您的问题,用 在线帮助.